Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/itsmsr18/public_html/tesospec.com/_functions.php on line 11
Fonduri structurale
TESO SPEC
Romana
Notice: Undefined index: auto_slug in /home/itsmsr18/public_html/tesospec.com/_functions.php on line 655

Notice: Undefined index: auto_slug in /home/itsmsr18/public_html/tesospec.com/_functions.php on line 656

Notice: Undefined index: link in /home/itsmsr18/public_html/tesospec.com/_functions.php on line 656
English

Warning: Illegal string offset 'slug' in /home/itsmsr18/public_html/tesospec.com/_functions.php on line 552

Warning: Illegal string offset 'slug' in /home/itsmsr18/public_html/tesospec.com/_functions.php on line 552

Fonduri structurale

 

 

 

 

 

Fertilizanti   lichizi cu eficacitate  crescuta  / FERTI- MAX

 

Proiect cofinanţat prin

Fondul European de Dezvoltare Regională

 

 

Beneficiar:S.C. TESO SPEC S.R.L.

Fundulea, str. Muncii nr. 53, Parter, 915200 Călăraşi

Judetul Calarasi

Director de proiect: Lucian VLADULESCU

 

 

Editorul materialului:

SC TESO SPEC S.R.L.

Data publicarii materialului:

noiembrie 2014

     

UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMANIEI

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007-2013

 

 

 

Programul Operational Sectorial

“Cresterea Competitivitatii Economice”

“Investitii pentru viitorul dumneavoastra”

 

 

Fertilizanti   lichizi cu eficacitate  crescuta  / FERTI- MAX

Proiect cofinanţat prin

Fondul European de Dezvoltare Regională

 

 

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

 

Descrierea proiectului

 

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea SC Tesospec Srl, prin producerea unor noi fertilizanţi lichizi cu eficacitate crescută, în vederea comercializării, pornind de la un rezultat obţinut din activitatea de cercetare-dezvoltare (Contractul de finantare no.118ci/26.07.2012 ) şi prin aplicarea unor cereri de brevet OSIM şi EPO.

Proiectul se adresează domeniului fabricării produselor agrochimice; aceste produse  reprezentand unul din principalele mijloace de intervenţie antropică în exploataţiile agricole din sectorul vegetal.

Contextul economic pe plan european şi naţional este dominat de creşterea cerinţelor pentru fertilizanţi cu eficacitate ridicată. Exploataţiile agricole din sectorul vegetal trebuie să menţină şi eventual să crească nivelul producţiilor agricole, în condiţiille schimbărilor climatice, asigurării securităţii alimentare şi a siguranţei recoltei, furnizării de materii prime pentru  „chimia verde” (în special pentru biocarburanţi, biolichide, biosolvenţi), cerinţelor din ce în ce mai ridicate în ceea ce priveşte limitarea impactului asupra mediului şi a serviciilor de agro-mediu solicitate.

Contextul social impune o folosire raţională şi durabilă a produselor agrochimice pentru asigurarea unei calităţii a vieţii ridicate, atât în ceea ce priveşte securitatea alimentară (hrană accesibilă tuturor), siguranţa alimentului (fără reziduuri de produse agrochimice şi contaminanţi ca micotoxinele şi bacteriile enteropatogene) şi calitatea mediului. Reglementările adoptate sub presiunea preocupărilor pentru afectarea calităţii vieţii de către produsele agrochimice folosite în exces limitează piaţa produselor agrochimice tradiţionale. Directiva 2009/128/CE din 21 octombrie 2009 de stabilire a unui cadru pentru acțiuni comunitare în vederea utilizării durabilea pesticidelor (transpusă în legislaţia naţională prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2012pentru stabilirea cadrului institutional de actiune in scopul utilizarii durabile a pesticidelor pe teritoriul Romaniei) a determinat o stagnare a pieţei produselor de protecţie a plantelor.  Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 privind introducerea pe piată a produselor fitosanitare include prevederi destinate mai degrabă protejării unei industrii europene a produselor de protecţia plantelor în criză (sub presiunea producătorilor din China şi India) şi nu promovează decât declarativ produsele alternative de protecţia plantelor (de ex. pesticidele microbiene sau vegetale). Directiva Cadru privind Apa (2000/60/EC), transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 310/2004 pentru modificarea şi completarea Legea apelor nr. 107/1996, a condus la o reducere a consumului de fertilizanţi solizi aplicaţi în cantitate ridicată şi care afectează calitatea apelor.

Acest context de mediu reprezintă un cadru favorabil pentru dezvoltarea pieţei fertilizanţilor cu eficacitate crescută. Fertilizanţii cu eficacitate crescută sunt fie fertilizanţi solizi cu eliberare controlată / “inteligentă”, care reduc numărul de aplicări şi impactul negativ asupra mediului, fie fertilizanţi lichizi aplicaţi în fazele de vegetaţie ale culturilor (ca de ex. fertilizanţi foliari, radiculari şi fertiriganţi), care includ compuşi care cresc penetrabilitatea nutrienţilor minerali în plante şi stimulează mecanismele metabolice de utilizare eficientă a nutrienţilor de către plante.

Contextul tehnologic al dezvoltării acestor noi categorii de fertiriganţi este cel al nano- şi biotehnologiilor. Nanotehnologiile au dus la dezvoltarea unor noi tipuri de materiale, cu eficienţă crescută în ceea ce priveşte eliberarea controlată / “inteligentă” (de ex. structuri nano-responsive la factori specific prezenţi în rizosfera sau filosfera plantelor). Biotehnologiile au permis o mai bună înţegere a mecanismelor de preluare şi utilizare a nutrienţilor minerali de către plante.

Fertilizanţii cu  eficacitate crescută propuşi prin acest proiect sunt din categoria fertilizanţilor lichizi, care se aplică ca tratament la sol, pentru a fi preluaţi de plante prin sistemul radicular, sau ca tratament al părţilor aeriene ale plantelor, prin stropire. In toate situaţiile este necesară asigurarea unei biodisponibilităţi crescute a nutrienţilor din fertilizanţi, în special în ceea ce priveşte preluarea de către plante şi apoi translocarea în ţesuturile vegetale. 

Activitatile proiectului

Proiectul a fost impartit in 7 pachete de activitati (PA). Fiecare pachet de activitati a fost secventionat în subactivităţi după cum urmează:

PA.1. Desfăşurarea activităţilor de cercetare-dezvoltare

A1.1. Elaborarea, realizarea şi experimentarea soluţiilor tehnice noi pentru compoziţiile prin care se valorifică sinergic rezultatele de cercetare-dezvoltare care stau la baza proiectului (cercetare industrială)

A1.2. Proiectarea, realizarea, testarea/ experimentarea tehnologiilor de obţinere a adjuvanţilor de stropire, osmoprotectanţilor / aminoacizilor şi a fertilizanţilro lichizi care-i conţin (dezvoltare experimentală)

A1.3. Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală pentru rezultatele obţinute prin proiect prin depunerea unei cereri de brevet naţional (OSIM) şi internaţional (EPO)

PA.2. Activităţi pentru introducerea în producţie a rezultatelor cercetării

A.2.1. Achizitia de utilaje si echipamente pentru introducerea rezultatelor cercetarii in productie (Lista 5.1)

A2.2.  Achiziţia de instrumente si echipamente TIC (Lista 5.2)

A.2.3. Procurare de materii prime şi materiale necesare realizării proiectului

A.2.4. Elaborarea documentaţiei de operare şi punerea în funcţiune a echipamentelor (activităţi de realizare a produsului)

PA.3. Achiziţia de servicii de consultanţă pentru inovare şi de servicii suport pentru inovare

A.3.1. Realizarea serviciilor de consultanţă pentru managementul inovării (consultanţă pentru inovare)

A.3.2. Certificarea calităţii fertilizanţilor EU şi demararea serviciilor suport pentru omologarea fertilizanţilor RO (încercări şi testări în laboratoare de specialitate)

A.3.3.  Realizarea studiului de piaţă (serviciu suport – studiu de piaţă)

PA.4. Informare şi publicitate privind proiectul

PA.5. Achiziţonarea de publicaţii

PA.6. Auditul proiectului

PA.7. Management de proiect

A.7.1  Planificarea proiectului

A.7.2  Coordonarea activităţilor proiectului

A.7.3  Monitorizarea, controlul şi evaluarea activitatilor  propriu-zise

A.7.4. Consultanta in managementul de proiect.

Avand in vedere caracterul stiintific al proiectului, dar si pregatirii de baza a echipei de cercetare (ingineri chimisti), pe durata implementarii proiectului va fi necesara achizitionarea unor servicii de consultanta care sa ofere echipei de specialisti ai proiectului solutii la cele mai multe din problemele enuntate mai sus referitoare la managementul inovarii.

a)  achiziţia de servicii suport pentru inovare referitoare realizarea unui studiu de piaţă.

Realizarea unui studiu de piata care sa ofere date si informatii cu privire la “piata” pacientilor cu afectiuni chemosenzoriale si efectuarea unor studii si analize statistice a unor anamneze facute pe un esantion reprezentativ de populatie cu afectiuni si manifestari specifice in zona chemosenzorialitatii

b) activităţi pentru introducerea în producţie a rezultatelor cercetării - activitati pentru punerea in practica industriala a conceptelor teoretice si a metodelor evidentiate in cecurile de inovare:

-       achiziţii de instrumente şi echipamente TIC şi de utilaje şi echipamente

-       achizitia de materii prime şi materiale necesare realizării proiectului:.

-       proiectarea, executarea, experimentarea si punerea în aplicare metodei care face obiectul cecurilor de inovare mentionate;

-       realizarea  de produse noi si semnificativ îmbunătăţite pentru clienţi, ca urmare  a aplicării metodei inovative mentionate.

c) activităţi de informare şi publicitate privind proiectul:

d) audit final, la incheierea proiectului.

Obiectivele proiectului

Obiectivul general

Obiectivul general al proiectului corespunde cu obiectivele declarate ale Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, Axa Prioritară 2. Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare, Domeniul de intervenţie 2.3: Accesul intreprinderilor la activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare, Operatiunea 2.3.1: Sprijin pentru start-up-urile si spin-off-urile inovative, precizate la pct. 2.1 din Ghidul Solicitantului şi în cererea de propuneri pentru proiecte pentru asistenţă financiară nerambursabilă acordată din fondul european de dezvoltare regională (Anexa 1  la Decizia Preşedintelui ANCS nr. 9983/2010), respectiv:

(i)           producerea de produse şi/sau servicii noi sau substanţial îmbunătăţite în vederea comercializării, pornind de la un rezultat obţinut din activitatea de cercetare-dezvoltare, a aplicării unui brevet sau a altei forme de proprietate industrială (model, desen, model de utilitate, marcă, topografii de produse semiconductoare);

(ii)   dezvoltarea start-up-urilor inovative în vederea realizării de produse şi servicii noi/ modernizate

 

Obiectivul principal

Obiectivul principal al proiectului este crearea conditiilor tehnice si tehnologice pentru introducerea in fabricatie si comercializarea de produse noi care au la baza rezultate ale unor “Cecuri de inovare” castigate in cadrul PN II si anume:

Fertiriganţi lichizi

  • pe bază de azotat de amoniu, sulfat de amoniu, acid fosforic, metale, complexanţi, osmoprotectanţi;

Fertilizanţi foliari

  • săruri de azot, fosfor şi potasiu, oligo- şi micro-elemente, adjuvanţi de stropire, osmoprotectanţi – pentru exploataţiile agricole intensive şi conservative; azot organic, săruri de fosfor, potasiu, oligo- şi micro-elemente, adjuvanţi de stropire, osmoprotectanţi – pentru exploataţiile agricole ecologice / organice (în care nu este permisă aplicarea azotului mineral)

Fertilizanţi radiculari lichizi (N)PK

  • cu microelemente – săruri de azot, fosfor şi potasiu, oligo- şi micro-elemente, adjuvanţi de stropire, osmoprotectanţi; pentru exploataţiile agricole ecologice / organice (în care nu este permisă aplicarea azotului mineral) fertilizanţi conţine azot organic

Fertilizanţi cu conţinut ridicat de (micro)elemente

  • compuşi organici cu B, chelaţi de Fe, Zn, Cu, Co, Mn, Ca, Mg, I, Se cu EDTA, EDDHA, DTPA, acid citric, acid gluconic, amino acizi, acizi dicarboxilici modificaţi, acizi carboxilici, şi adjuvanţi de stropire şi osmo-protectanţi

Adjuvanţi de stropire

  • pentru fertilizanţi foliari şi pentru cei cu conţinut ridicat de micro-elemente

Obiectivele specifice

Obiectivele specifice ale acestui proiect sunt:

(i)                 Ridicarea la scară a tehnologiei de fabricaţie şi dezvoltarea unor noi compoziţii  de fertilizanţi lichizi, care valorifică sinergic rezultatele de cercetare/ cererile de brevet care stau la baza proiectului;

(ii)               Achiziţionarea de echipamente pentru producerea fertilizanţi lichizi cu eficacitate crescută, şi a componentelor, adjuvanţi de stropire şi/sau osmoprotectanţi / hidrolizate de aminoacizi, care cresc eficacitatea fertilizanţilor;

(iii)             Imbunătăţirea managenentului inovării în cadrul SC Tesospec Srl;

(iv)              Creşterea vizibilităţii pe piaţa produselor agrochimice prin măsurile de informare şi publicitate implicate în proiect şi prin activitatea de marketing necesară comercializării rezultatelor proiectului.

Rezultate anticipate

Nr.

Activitate/subactivitate

Rezultate

Cuantificarea rezultatului

PA.1. Desfăşurarea activităţilor de cercetare-dezvoltare

A1.1.

Elaborarea, realizarea şi experimentarea soluţiilor tehnice noi pentru compoziţiile prin care se valorifică sinergic rezultatele de cercetare-dezvoltare care stau la baza proiectului

Soluţii tehnice noi

2 soluţii tehnice noi

A.1.2

Proiectarea, realizarea, testarea/ experimentarea tehnologiilor de obţinere a adjuvanţilor de stropire, osmoprotectanţilor / aminoacizilor şi a fertilizanţilor lichizi care-i conţin

Procese tehnologice ridicate la scară

3 procese tehnologice ridicate la scară

A.1.3.

Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală pentru rezultatele obţinute prin proiect prin depunerea unei cereri de brevet naţional (OSIM) şi internaţional (EPO)

Cereri de brevet depuse

1 cerere de brevet depusă OSIM, 1 cerere de brevet depusă EPO

PA2 Activităţi pentru introducerea în producţie a rezultatelor cercetări

A.2.1.

Achizitia de utilaje si echipamente pentru introducerea rezultatelor cercetarii in productie

Echipamente achiziţionate

6 echipamente achiziţionate

A2.2. 

Achiziţia de instrumente si echipamente TIC

Echipamente achiziţionate

3 echipamente IT achiziţionate

A.2.3.

Procurare de materii prime şi materiale necesare realizării introducerii în fabricaţie

Materii prime şi materiale achiziţionate

Materii prime şi materiale în valoare de

19.666,67 lei

A.2.4.

Elaborarea documentaţiei de operare şi punerea în funcţiune a echipamentelor

Documentaţie de operare, personal instruit, echipamente puse în funcţiune

1 manual de operare, 4 persoane instruite, 6 echipamente puse în funcţiune

PA.3 Achiziţia de servicii de consultanţă pentru inovare şi de servicii suport pentru inovare

A.3.1.

Realizarea serviciilor de consultanţă pentru managementul inovării

Serviciu de consultanţă pentru inovare

1 Serviciu de consultanţă pentru inovare

A.3.2.

Certificarea calităţii fertilizanţilor EU şi demararea serviciilor suport pentru omologarea fertilizanţilor RO

Fertilizanţi lichizi cu eficacitate ridicată

7 compoziţii EU, 2 compoziţii RO

A.3.3.

Realizarea de servicii suport pentru inovare

Studiu de piaţă

1 studiu de piaţă

PA.4

Achiziţonarea de publicaţii

Abonamente la publicaţii

1 abonament publicaţie de profil

PA.5

Informare şi publicitate privind proiectul

Anunţuri presă,

pliante, panouri, etichete

2 anunţuri presă, 30 brosuri, 50 de pliante triptic format A4, 7 postere format A1, 1 panou, 12 etichete

PA.6

Auditul proiectului

Raport de audit

1 raport de audit

PA.7 Management de proiect

A.7.1.

Planificarea proiectului

Plan de realizare proiect

1 plan realizare proiect

A.7.2.

Coordonarea activităţilor proiectului

Activităţi coordonate

3 activităţi coordonate

A.7.3.

Monitorizarea, controlul şi evaluarea activitatilor  propriu-zise

Activităţi monitorizate şi evaluate

3 activităţi evaluate

A.7.4.

Consultanta in managementul de proiect

Consultanta pentru managementul proiectului

Rapoarte de activitate lunare

 

Potentiali beneficiari ai rezultatelor proiectului

Beneficiarii direcţi ai rezultatelor proiectului, respectiv fertilizanţi lichizi cu eficacitate ridicată, comercializaţi ca urmare a implementării proiectului, aşa cum s-a arăta deja şi mai sus, sunt fermierii din exploataţiile agricole vegetale de dimensiuni medii / mari din economia României. Conform datelor statistice ale Recensământului General Agricol[1] sunt 7072 de exploataţii de dimensiuni medii, 10-100ha, şi 1488 de exploataţii mari, peste 100 ha. O sub-categorie de beneficiari direcţi ai rezultatelor proiectului sunt fermierii din agricultura ecologică, pentru care oferta de mijloace de intervenţie agrochimică permise a fi utilizate provine exclusiv din import. Componentele invoative propuse pentru fertilizanţii lichizi, adjuvanţii de stropire, respectiv osmoprotectanţii / aminoacizii sunt din resurse regenerabile şi vor fi certificate pentru a fi permise în sistemele de agricultură ecologică. Conform datelor MADR[2] sunt 9703 operatori înregsitraţi în sistemele de agricultură ecologică, suprafaţa de culturi pe tere arabil fiind de 147581 ha, iar cea de pomi fructiferi şi viţă-de-vie de 4166 ha. Dintre beneficiarii indirecţi sunt citaţi aici: mari producători agricoli: SC Fântânele SA; SC TCE 3 Brazi Srl Piatra Neamţ; SC Nutricom SA Olteniţa; SC Cerealcom Argeş SA Piteşti;  SC Agro Chirnogi Srl; SC Sportagra Srl Amzacea, SC West Prod Cereal Srl, SC Agricover SA Buzău; fermierii care cultivă legume în sere şi solarii: SC “Selagro“ Srl, Seleus,  jud. Arad; Asociația prod. de legume si cartofi Constanta, Ovidiu,jud. Constanta; Cooperativa Agricola “Lotus” Halmeu, jud. Satu Mare; Cooperativa Agricola  “Țarina” Iaslovăț, jud. Suceava; SC Agropomicola Srl Radaseni  jud. Suceava; Cooperativa Agroecologica 2002, Vidra jud. Ilfov; SC Compil DCA  SA,Tecuci, jud. Galați’; SC Legumicultorul Danesti Srl, Danestii - Chioarului Maramureș; SC Biolegum Srl, Maia jud. Ialomița); societati care practica agricultura in sistem biologic (sunt peste 300 de agenţi economici cu sisteme certificate de agricultură organică dintre care: SC Ecoherba Srl, Garda de sus, Alba; SC Agrisol Fer Srl, Pecica, Arad; SC Penexport Srl, Micesti, Arges; SC Magni Srl, Bacău; SC Ecoland Srl, Sântimreu, Bihor; SC AviPop, Cluj Napoca).

Beneficiarii indirecţi ai comercializării produselor realizate prin proiect sunt furnizorii de subproduse pentru adjuvanţii de stropire şi pentru osmoprotectanţi / hidrolizate de aminoacizi. Sinergia indusă datorită acestei abordări de tip metabolism industrial / ecologie industrială prin care subprodusul / deşeul unei activităţi este re-evaluat ca materie primă pentru un proces cu beneficii ulterioare pentru furnizor, producător şi utilizatoriii finali. In această categorie de beneficiari indirecţi au fost identificaţi 21 de agenţi economici mari (detaliaţi la pct. 2.3.8) şi peste 20 de mici procesatori de ulei (prese de ulei).

Alţi beneficiari indirecţi ai comercializării produselor inovative propuse şi al activităţilor de cercetare-dezvoltare şi de testare incluse în proiect şi pe care dezvoltarea ulterioară a acestor produse le impune sunt entităţile de cercetare din chimie şi agricultură, care vor fi furnizori de servicii de cercetare-dezvoltare, ca şi de testare pentru diferite condiţii agro-pedo-climatice şi de încercări pentru încadrare în standardele de calitate prevăzute de reglementările în vigoare. Aici au fost identificate 12 departamente de profil agrochimic din cadrul Universităţilor Agricole şi de Medicina Veterinară şi a Facultăţilor de Agricultură din cadrul Universităţilor,  3 departamente din cadrul Facultăţilor de Inginerie Chimică şi Stiinţa Materialelor ale Universităţilor Politehnice,  3 institute naţionale de cercetare-dezvoltare, respectiv Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă de la Fundulea, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului ICPA Bucureşti, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie ICECHIM Bucureşti, 9 institute şi staţiuni ASAS.

 

 [1] http://www.madr.ro/pages/recensamant/rga-rezultate-provizorii-iunie-2011.pdf

[2] http://www.madr.ro/pages/page.php?self=01&sub=0107&tz=010710